சின்னம்

How to Shop at US Online Stores with Address Restrictions Using Tax Free Address?

Are you a fond shopper based outside the US- the hub of shopping? But always wanted to be a part of the incredible shopping experience that the States has to offer? Well, Global Shopaholics is here to make shopping an all-inclusive activity for shopaholics all around the globe, and do so in the best way possible that makes your experience smoother than ever.

The Prime Problem – Address Restrictions

Now, the main issue that most online buyers face is that their favorite US online stores only deliver within the States, or to some limited countries which do not include where they reside. Most of the time, our shopaholics hopelessly rule out all the stores with such address restrictions, and these stores may include some of the top-notch brands based in the US with the best quality of products to offer. So, we understand how disappointing it can be to fill up your shopping cart with all these amazing goods only to find out at checkout that they do not deliver to your country. Stop imagining yourself in this situation or thinking about all those times you were a victim to these circumstances, because Global Shopaholics is now here to turn this scenario around.

The Smart Solution – Global Shopaholics

Yes, you read it right! You can now get goods from your favorite store delivered to your doorstep, even if it does not ship to your country! So, stop striking out all those phenomenal outlets from your shopping list and rush to their websites to shop your heart out, because Global Shopaholics is here to lift the address restrictions for you. Here’s how:

Package-Forwarding

Global Shopaholics is basically a உலகளாவிய பார்சல் பகிர்தல் service that aids online buyers in electronic commerce by enabling cross-border trade that is otherwise not possible between the two countries due to address restrictions. So, we can make it possible for you to shop online from the US and get your products delivered to your doorstep anywhere around the world.

This is how it works:

US-based Warehouse

We provide you with a US shipping address of our warehouse. You just have to shop online like you normally would and enter the address of our US-based warehouse at checkout. Your products are delivered to our warehouse, from where we then ship them to your country, at your doorstep, anywhere in the world!

Special Address

Some US stores do not deliver to package-forwarding companies. But that does not mean these stores are off the table, because we have a way out here, too. To accommodate our shopaholics in such cases, we even offer you a ‘special address’ that is residential and not of our warehouse. Once your products arrive at our warehouse, there are some other facilities that you can also benefit from, like:

Storage Facility

Global Shopaholics offers up to 180 days of storage at its warehouse. This means that you can have your goods safely stored in one place while you carry on your shopping spree from multiple online stores. Once you are done, you can get your products shipped to your country all together and pay for shipping only once, rather than separately paying the shipping fee for each order.

Consolidation & Repackaging

At our warehouse, we offer to consolidate of your products into one, big package to make it safer against any possible damage as well as to save you on the shipping cost. We also offer to repack your products, that may have originally come in fancy & bulky packaging, into more compact boxes that you have to pay less shipping fee for, based on size and weight charges.

Now that you have the simplest possible solution to shop from your favorite US online stores and get your shopping haul delivered to your doorstep anywhere around the world, what are you waiting for? Go and shop your heart out from all those brands that you have been admiring from afar, and seal the deal with Global Shopaholics to watch all those address restrictions float away! Happy shopping and shipping!

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

இந்தத் தளம் reCAPTCHA ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது மற்றும் Google தனியுரிமைக் கொள்கை மற்றும் சேவை விதிமுறைகள் பொருந்தும்.

மேலே உருட்டவும்