مرحله نهایی رقابت: تثبیت بسته در مقابل حمل و نقل سنتی